My day

I usually get up at half past 8 in the morning and go to bathroom. Then I go to the kitchen. At half past 9 I leave home and go to college. After school I go back home. I have my dinner at 3 o’clock in the afternoon. Then I  help my grandmother.  I go to the yard with my friends. Then I go to my aunt’s house. Then I go to house. And at 12 o’clock I go to sleep. Advertisements Continue reading My day

Հայաստանի բուսական աշխարհը

Հայաստանի Հանրապետությունը, չնայած իր համեմատաբար փոքր տարածքին, աչքի է ընկնում բուսական համակեցությունների ու բուսատեսակների արտահայտված բազմազանությամբ, որը տարածքի բարդ ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանների և ֆլորոգենետիկական տեսակետից նպաստավոր աշխարհագրական դիրքի արդյունք է, 1կմ2 վրա հաշվում են ավելի քան 100 տեսակ, որը աշխարհում ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկն է։ Հայաստանի բուսաաշխարհագրություն   Հիմնական հոդված՝ Հայաստանի բուսաշխարհագրական շրջանացում Յուրաքանչյուր լեռնային երկրում (Հայաստանում նույնպես) բուսականության հիմնական տիպերի աշխարհագրական տեղաբաշխումը պայմանավորված է վերընթաց գոտիականությամբ։ Նրա ուրույն ֆլորան և բուսական ծածկույթը հիմք են հանդիսացել Կովկասի և Հայաստանի բուսաաշխարհագրական շրջանացման յուրահատուկ սխեմաների մշակման համար։ Համընդհանուր հավանության է արժանացել երկրագնդի բուսաաշխարհագրական շրջանացման Ա. Թախտաջյանի սխեման (1978), ըստ որի՝ Հայաստանը գտնվում է երկու խոշոր, խիստ հակասական բնույթի՝ Եվրասիրիական և իրանաթուրանական բուսական մարզերի շփման սահմանագծում, … Continue reading Հայաստանի բուսական աշխարհը

Հայաստանի կենդանական և բուսական աշխարհ

Հայաստանի կենդանական աշխարհը ընդհանուր առմամբ ներկայացված է անողանաշարավոր կենդանիների ավելի քան 17000 և ողնաշարավորկենդանիների 523 տեսակներով։ Ողնաշարավոր կենդանիները ներկայացված են ձկների, երկկենցաղների, սողունների, թռչունների և կաթնասուններիդասերով, որոնցից առավել հարուստը (349 տեսակ) թռչունների դասն է։ Հայաստանի տարածքը տեղադիրքով Միջերկրածովյան կենսաշխարհագրական տարածաշրջանի Իրանական, Փոքրասիական ու Պոնտոս-կովկասյան մարզերի խաչմերուկ է, որով և պայմանավորված է այդ մարզերի ազդեցությունը Հայաստանի կենդանական աշխարհի տեսակների վրա։ Իրանական մարզին բնորոշ ներկայացուցիչներից են. սողուններից՝ անդրկովկասյան տակիրային կլորագլուխը, ոսկեգույն տրախիլեպիսը, թռչուններից՝ շիկապոչ քարաթռչնակը, իրանական ճոճահավը, կաթնասուններից՝ Դալի ավազամուկը, մուֆլոնը և այլ տեսակներ։ Փոքրասիական մարզի ներկայացուցիչներից են. երկկենցաղներից՝ փոքրասիական տրիտոնն ու գորտը, սողուններից՝ փոքրասիական մողեսը, Շմիդտի սահնօձը և այլ տեսակներ։ Պոնտոս-կովկասյան մարզի ներկայացուցիչներից են Դարևսկու իժը, ժայռային մողեսների մեծ մասը, սպիտակախածի կեռնեխն ու կովասյան մայրեհավը։ Հայաստանի կենդանական աշխարհում գերիշխում են հիմնականում Առաջավորասիական և Միջերկրածովյան տեսակները։ Կան նաև մի շարք լայն տարածված Եվրասիբիրական ծագման տեսակներ։ Կենդանական աշխարհի ընդհանուր … Continue reading Հայաստանի կենդանական և բուսական աշխարհ

Նախագիծ` Բնապահպանական ստուգատես

Մթնոլորտի  աղտոտումը, թունավոր նյութերը  օդում:Օդի աղտոտման  աղբյուրները: Երկիրը շրջապատող օդային թաղանթը որը պտտվում է երկրագնդի հետ միասին կոչվում է մթնոլորտ։Ներքին ոլորտը կոչվում  է տրոպոսվելա,ստրատոսվերա, մեզոսֆերա,իոնոսֆերա,էկզոսֆերա։ Մաքուր օդի բաղադրությունը։ 21% թթվածին 78% ազոտ (նշ․ է կյանքին չնպաստող) Ազոտի միջավայրում ամենաշատը կարող ենք ապրել 3  րոպե։ 0.03% ածխաթթու գազ, ազնիվ գազեր֊հելիում,նեոն,արգոն,կրիպտոն,քսենոն,ռադոն նրանցից ամենաշատը արգոնն է և շատ քիչ քանակով համարյա 1%։ Ջրային գոլորշիներ Օդի մեջ լինում է թունավոր գազեր։ Թունավոր գազերը,հեղուկները և մետաղները օդում։ Ազոտի օքսիդներ NO և NO2 որը անձրևի ժամանակ դառնում է ազոտական թթու։ Մյուս թունավոր գազը SO2 ծծբային գազ որը ջրի մեջ լուծվելուց առաջանում է թունավոր ծծմբական թթու։ Մյուս … Continue reading Նախագիծ` Բնապահպանական ստուգատես

Grammar-Prespositions of Time

At-in-on table Time year- տարի century- նահանգ month- ամիս morning- առավոտյան afternoon-կեսօրին evening-երեկո days of the week-շաբաթվա օրերը dates-ամսաթվեր time(hour and minutes)- ժամ(ժամ և րոպե) at noon-ցերեկը at night-գիշեր place continent-աշխարհամաս country- նահանգ state- պետություն province- մարզ city-քաղաք inside buildings or opened areas- շենքերի ներսում կամ բաց տարածքներում street(without number)֊փողոց island- կղզի river-գետ beach-լողափ Continue reading Grammar-Prespositions of Time

Հովհաննես Թումանյան «Անուշ»

Նախերգանք ՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ ԳԻՇԵՐԸ Բազմած լուսնի նուրբ շողերին, Հովի թևին` թըռչելով` Փերիները սարի գըլխին Հավաքվեցին գիշերով: -Եկե՜ք, քույրե՜ր, սեգ սարերի Չըքնաղագեղ ոգիներ, Եկե՜ք, ջահել սիրահարի Սերը ողբանք վաղամեռ: Օխտն աղբյուրից ջուր է առել Կույս սափորով , լուռ ու մունջ, Օխտը ծաղկից ծաղիկ քաղել, Կապել սիրո ծաղկեփունջ: Ջուրն ու ծաղիկ աստղունք դըրել, Խընդիրք արել աստղերին, Փափագ սըրտով խընդիրք արել` Բարի ժըպտան իր սերին… Ափսո՜ս, Անու՜շ, սարի ծաղիկ, Ափսո՜ս իգիթ քու յարին. Ափսո՜ս բոյիդ թելիկ-մելիկ, Ափսո՜ս էդ ծով աչքերին… Ու նըրանց հետ` ցող-արցունքով Լըցված սըրտերն ու աչեր` Սարի ծաղկունք տըխուր սյուքով Հառաչեցին էն գիշեր: -Վուշ-վու՜շ, Անու՜շ, վուշ-վու՜շ, քուրի՜կ, Վու՜շ քու սերին, քու յարին… … Continue reading Հովհաննես Թումանյան «Անուշ»

Լոռեցի Սաքոն

I Էն Լոռու ձորն է, ուր հանդիպակաց Ժայռերը՝ խորունկ նոթերը կիտած՝ Դեմ ու դեմ կանգնած, համառ ու անթարթ Հայացքով իրար նայում են հանդարտ։ Նըրանց ոտքերում՝ գազազած գալի՝ Գալարվում է գիժ Դև-Բեդը մոլի, Խելագար թըռչում քարերի գըլխով, Փըրփուր է թըքում անզուսպ երախով, Թըքում ու զարկում ժեռուտ ափերին, Փընտրում է ծաղկած ափերը հին-հին, Ու գոռում գիժ-գիժ. ― Վա՜շ-վի՜շշ, վա՜շ-վի՜՜շշ․․․ Մութ անձավներից, հազար ձևերով, Քաջքերն անհանգիստ՝ հըտպիտ ձայներով Դևի հառաչքին արձագանք տալի, Ծաղրում են նըրա գոռոցն ահռելի Ու կըրկնում են գիժ-գիժ․ ― Վա՜շ-վի՜շ, վա՜շ-վի՜՜շ․․․ Գիշերը լուսնի երկչոտ շողերը Հենց որ մըտնում են էն խավար ձորը՝ Ալիքների հետ խաղում դողալով, Անհայտ ու մռայլ մի … Continue reading Լոռեցի Սաքոն

Հովհաննես Թումանյան «Մարոն

Մեր գյուղն էն է, որ հըպարտ, Լեռների մեջ միգապատ, Խոր ձորերի քարափին` Ձեռը տըված ճակատին` Միտք է անում տըխրադեմ, Ինչ է ուզում` չըգիտեմ… Պաս չենք էնտեղ մենք ուտում, Ու ջերմեռանդ աղոթում, Ժամ ենք գնում ամեն օր, Բայց միշտ ցավեր նորանոր, Միշտ մի աղետ, մի վընաս Գալիս է մեզ անպակաս: Ահա պատմեմ ձեզ մի դեպք, Մի պատմություն, որ երբեք Հիշատակով տըխրալի Սըրտիս հանգիստ չի տալի: 2 Մեր գյուղից վեր մինչ էսօր Կա ուռենի մի սըգվոր: Մեծ անտառից նա զատված, Մարդու կացնից ազատված` Կանգնած է դեռ ու շոգին Հով է տալիս մըշակին: Գիժ, լեռնային մի վըտակ Խոխոջում է նըրա տակ, Խաղում կանաչ … Continue reading Հովհաննես Թումանյան «Մարոն

Վահան Տերյան բանաստեղծություններ

Տխրություն Սահուն  քայլերով աննշմար  որպես քնքուշ մութի թև Մի ստվեր անցավ ծաղիկ  ու կանաչ մեղմիվ շոյելով Իրիկնաժամին  թփերն օրորող հովի պես թեթև Մի ուրու անցավ  մի գունատ աղջիկ ճերմակ շորերով: Արձակ դաշտերի ամայության մեջ նա մեղմ շշնջաց Կարծես թե սիրո քնքուշ խոսք ասաց նիրհող դաշտերին Ծաղիկների մեջ այդ անուրջ կույսի շշուկը մնաց Եվ ծաղիկները այդ սուրբ շշուկով իմ սիրտը լցրին: * * * Չըգիտեմ՝ այս տխուր աշխարհում Ո՛րն է լավ, ո՛րը վատ. Ես սիրում եմ աչքերըդ խոհուն Եվ խոսքերըդ վհատ…. Ես սիրում եմ արտերը ոսկի Եվ դաշտերը պայծառ, Ես սիրում եմ խորհուրդն այն խոսքի, Որ չասիր ու անցար… Միայնակ՝ ես … Continue reading Վահան Տերյան բանաստեղծություններ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՆ ՙՙԿԱՆԱՉ ԱՆԿՅՈՒՆՈՒՄ

Տեսակավորել, հաշվել ու գրանցել բույսերը Արկղ 3 1․Ծաղկող հյութեղ ցողունով կալախոյ – 2 հատ 2․Տրադեսկանցիա – 4 հատ 3․Խրիզանտեմ – 5 հատ 4․Պեպերոնիա – 1 հատ 5․Ծաղկող կալախոյ – 5 հատ 6․Խորդենի  – 6 հատ 7․Փոքրիկ արևավարդ – 2 հատ   Բույսերի բազմացման յուրահատկությունները Ծաղկող հյութեղ ցողունով կալախոյ –  կտրոնով, տերևով, սերմով, փոքրիկ ձագերով Տրադեսկանցիա – կտրոնով Խրիզանտեմ –  կտրոնով, սերմերով, դուստր բույսերով Պեպերոնիա – կտրոնով Ծաղկող կալախոյ – կտրոնով, տերևով, սերմով, փոքրիկ ձագերով Խորդենի  – կտրոնով, սերմով Փոքրիկ արևավարդ –  կտրոնով, սերմով   Հաշվարել յուրաքանչյուր տեսակի բույսի օրական,շաբաթական ջրի քանակն ու ծախսը Հետևաբար արկղ 3-ի բույսերը ձմռան ընթացքում ջրելու … Continue reading ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՆ ՙՙԿԱՆԱՉ ԱՆԿՅՈՒՆՈՒՄ